فیلم آموزش ترمیم مو

 روش تمیز کردن پروتز ترمیم  مو                                              http://admin.elegantmoo.com/UploadImages/TblVideos/0f04c5969dba47bfa2010f7e96259cf8.mp4

 روش چسب زدن پروتز ترمیم مو                                                  http://admin.elegantmoo.com/UploadImages/TblVideos/329b3eac0ba34cc6b59fef06c8f424cf.mp4

طریقه استفاده چسب مایع روی پروتز مو                                    http://admin.elegantmoo.com/UploadImages/TblVideos/87b0b6a4b8a54fa6b43404c30ef5693a.mp4

روش نصب پروتز ترمیم مو                                                       http://admin.elegantmoo.com/UploadImages/TblVideos/f3fd432d903541f7a6510ec34b266409.mp4

روش نصب پروتز ترمیم مو  در منزل توسط خود شخص          http://admin.elegantmoo.com/UploadImages/TblVideos/89985233b0bb4b539539278dc5d24eac.mp4

(0)