سوپر تیپ 36عددی 155/000
بسته 36عددی 155/000هزار تومان
سوپر تیپ نیم هلال42عددی 180/000
سوپرتیپ صاف 42عددی180/000
ابی رولی 280000
اولترا هولد ابی 280/000تومان
چسب ابی صاف 180/000تومان
چسب ابی نیم هلال 180/000تومان
چسب اولترا هولد صاف190/000تومان
اولترا هولد نیم هلال 190/000
اولترا هولد عمده فروشی 4/600/000هزارتومان
بسته 36عددی=155/000تومان
چسب ابی عمده فروشی 4/300/000تومان
سوپر تیپ عمده 4/000/000تومان
ریمور دو منظوره 100/000تومان
ریمور 1لیتری 400/000تومان
ریمور گالنی (4لیتری)1200/000تومان
اولترا هولد 15میل(12تایی)2880000
چسب قرمز پایه 50/000تومان
تزا پارچه ای 140/000تومان
هر رول60/000هزار تومان
چسب مایع سفید 100/000 تومان
اولترا هولد ۴۱میل 500/000
اکستریم هولد ۱۵ میل 430/000تومان
چسب مایع تاپ بوند 750/000
اولترا هولد ۱۰۱میل 1100/000
اولترا هولد 15ميل 250/000
اولترا هولد118میل1400/000تومان
اسپری محافظ گره 320/000تومان
محافظ پوست سر 290/000تومان
هرعدد=50/000تومان
روغن ارگان150/000تومان
کلیپس سایز کوچک 15/000تومان
کلیپس سایز بزرگ 20/000تومان
قلاب ترمیم مو 200/000سوزن
دسته قلاب 250/000تومان